Gemensam information traditionella försäkringar

Alla valbara traditionella försäkringsprodukter är pensionsförsäkring med garanti.

Pensionskapitalets placering

I en traditionell försäkring bär försäkringsbolaget placeringsrisken och bestämmer, inom lagens begränsningar för pensionsförsäkring med garanti, hur pensionskapitalet bäst placeras för att den pensionsförsäkrade ska få en hög pension.

Kollektiv konsolidering

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått på förhållandet mellan värdet av tillgångarna som försäkringsbolaget förvaltar och värdet av de pensionsförsäkrades samlade försäkringskapital efter att avkastningen har fördelats. Är konsolideringsgraden större än 100 procent finns en gemensam buffert för alla pensionsförsäkrade som används i syfte att inte behöva sänka återbäringsräntan när börsen under en begränsad tid går dåligt.

Prognosränta

Prognosränta används av försäkringsbolagen för att möjliggöra en jämnare pensionsutbetalning över utbetalningstiden. Den är ett förskott på framtida förväntad avkastning, och innebär därmed en omfördelning av kapitalet över tid som gör att pensionären får högre pensionsutbetalning i början av pensioneringen, när behovet av kapital ofta är större, än vad man skulle fått annars.