Gemensam information fondförsäkring

Alla fondförsäkringsprodukter är pensionsförsäkring utan garanti. Därmed finns ingen minsta garanterad pensionsutbetalning.

Allmänna krav på fondförsäkringsprodukterna

Ett obligatoriskt krav i upphandlingen är att entrélösningen ska bestå av 100 procent aktiefonder fram till 55 års ålder och att andelen aktiefonder (aktier i fonderna) inte får sjunka under 20 procent.

För fondutbudet inom ITP ska bolagen erbjuda minst en fond ur vardera 11 olika specificerade kategorier av fonder. Utöver fonder i de obligatoriska kategorierna är det fritt för bolagen att erbjuda valfritt antal fonder och i valfria kategorier, givet att utbudet som helhet uppfyller Collectums krav.

Pensionskapitalets placering

Pensionskapitalet placeras i entrélösningen, men det finns även möjlighet att välja enskilda fonder ur bolagets fondutbud inom ITP. Det går att låta hela kapitalet fortsatt vara investerat i entrélösningen, kombinera entrélösningen med fonder i det aktuella bolagets upphandlade fondutbud för ITP eller enbart välja fonder från bolagets fondutbud.

Prognosränta

Prognosränta används av försäkringsbolagen för att möjliggöra en jämnare pensionsutbetalning över utbetalningstiden.  Den är ett förskott på framtida förväntad avkastning, och innebär därmed en omfördelning av kapitalet över tid som gör att pensionären får högre pensionsutbetalning i början av pensioneringen, när behovet av kapital ofta är större, än vad man skulle fått annars.