Nämnder

Av ITP-planen respektive TGL-avtalet framgår att det ska finnas en ITP-nämnd och en TGL-nämnd, vars beslut kan överprövas av Pensionsskiljenämnden.

Collectum ansvarar för de nämnder som finns för ITP-planen, det vill säga ITP och TGL-nämnden, samt även LFU-nämnden. Det ingår i vårt uppdrag att vara föredragande vid nämndernas möten samt handlägga garantiärenden. Collectum har fullmakt att lämna förhandsbesked i vissa ärenden.

ITP-nämnden

ITP-nämnden är en partssammansatt nämnd med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK. Nämnden företräder kollektivavtalsparterna i frågor som rör tolkning och tillämpning av ITP-planen.

Det är inte förenat med några kostnader för dig att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter
Svenskt Näringsliv: Hans Gidhagen, Ingvar Backle och Anders Canemyr.
PTK: Hans Norin, Dan Wallberg och Thomas Eriksson.
Collectum: Pehr Östberg (ordförande), Maria Aldurén (sekreterare),  Jan Collberg och Gunnar Ölundh.

TGL-nämnden

TGL-nämnden är en partssammansatt nämnd med representanter för Svenskt Näringsliv och PTK. Nämnden företräder kollektivavtalsparterna i frågor som rör tolkning och tillämpning av TGL-avtalet. TGL-nämnden prövar även frågor om kollektivavtalsgaranti.

Det är inte förenat med några kostnader för dig att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter
Svenskt Näringsliv: Ingvar Backle, Catharina Bäck och Pär Andersson.
PTK: Hans Norin, Dan Wallberg och Stefan Jansson.
Collectum: Pehr Östberg (ordförande), Martin Lindberg (sekr) och Anders Jonasson.

Pensionsskiljenämnden

Pensionsskiljenämnden är en partssammansatt nämnd som har till uppgift att överpröva beslut i ITP-nämnden och TGL-nämnden.

För att ditt ärende ska prövas av Pensionsskiljenämnden måste du betala en administrativ avgift som i dag uppgår till 5 000 kronor. Pensionsskiljenämnden bestämmer i sin dom vem som ska betala de kostnader som uppstår för skiljenämnden, eventuell bevisning och ombud med mera. 

Ledamöter
Pensionsskiljenämnden består av två ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv, två ledamöter utsedda av PTK samt två suppleanter utsedda från vardera organisationen. De utsedda ledamöterna utser gemensamt en opartisk ordförande.

LFU-nämnden

Nämnden för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU-nämnden, behandlar frågor och tolkar villkor som rör läkekostnadsförsäkringen. Vidare ansvarar LFU-nämnden för tolkning vid tvister samt garantiärenden då arbetsgivare försummat att teckna LFU-försäkring.

Nämnden består av representanter för Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum sköter LFU-nämndens kansli på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Det är inte förenat med några kostnader för dig att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter

Svenskt Näringsliv: Ingvar Backle, Pär Andersson och Catharina Bäck.
PTK: Dan Wallberg, Hans Norin och Stefan Jansson (suppleant).
Collectum: Pehr Östberg (ordförande), Anders Jonasson (sekreterare).

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Sammanträden

TGL- och LFU-nämnden 2020

  • 19 mars
  • 15 juni
  • 15 september
  • 7 decemberITP-nämnd 2020

  • 6 februari
  • 3 april
  • 4 juni
  • 31 augusti
  • 21 oktober
  • 15 december