Vid klagomål eller tvist

Missnöje och klagomål

Vid eventuellt missnöje ska du i första hand kontakta den person som handlade ärendet och begära omprövning. Collectums klagomålsansvarige kan i de fall där handläggaren står fast vid sitt beslut ompröva ärendet. 

Om ditt missnöje skulle kvarstå efter att ärendet behandlats av handläggaren eller den klagomålsansvarige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Det går även att få viss kostnadsfri hjälp från Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsument-vägledningen i din kommun.

Omprövning av handläggare eller klagomålsansvarig är inte förenat med några kostnader för dig.

För frågor som rör:

Kontakta:

Reklamationer eller skriftligt klagomål Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se Telefon: 08-508 860 01
Försäkringar Konsumentverket www.konsumentverket.se Telefon: 0771-42 33 00
Flytträtt, bank, fonder och värdepapper Konsumenternas försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
0200-22 58 00
Hushållsekonomi och juridik Konsumentvägledningen i din kommun hittar du via www.konsumentverket.se Telefon: Kontakta din kommun

Tolkning av ITP-planen och TGL-avtalet

Frågor eller tvister som avser tolkning och tillämpning av ITP-planen och TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden och TGL-nämnden. Om du vill överklaga dess beslut prövas det av Pensionsskiljenämnden.

ITP-nämnden, TGL-nämnden och Pensionsskiljenämnden är organ bildade av kollektivavtalsparterna PTK och Svenskt Näringsliv och består huvudsakligen av ledamöter som är oberoende av Collectum. Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om nämnderna.

Vid tvist

Om en tvist skulle uppstå mellan dig som privatperson eller som arbetsgivare och Collectum, finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Collectum är registrerat i Stockholm kontaktar du då Stockholms tingsrätt.

Frågor eller tvister som avser skadereglering, det vill säga utbetalning från försäkringsbolag, med mera ska framställas till berört försäkringsbolag.

Ansvarsförsäkring

Collectum har en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring. Om du har krav att rikta mot Collectum, vänd dig i första hand till oss. Om du inte kan komma överens med Collectum, kan du vända dig direkt till If Skadeförsäkring.

Ett krav ska riktas mot Collectum eller If Skadeförsäkring snarast, och allra senast 10 år efter det att skadan inträffat.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Vid klagomål

Hit skickar du ditt ärende:
Collectum AB
Att. Klagomålsansvarig
103 76 Stockholm