Så här behandlar vi personuppgifter

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Collectum är ett bolag som ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK med dess största förbund. Collectum har till uppgift att vara knutpunkt för de kollektivavtalade tjänstepensionerna i ITP-planen och för TGL-avtalet.

ITP och TGL omfattar bland annat sjukförsäkring, ålderspensionsförsäkring, familjepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som bestämt innehållet i ITP-planen och TGL-avtalet.

Vilka personuppgifter har vi ansvar för?

I Collectums uppdrag ingår att lämna information om tjänstepensionen ITP och TGL (Svenskt Näringsliv och PTK lämnar också information om ITP och TGL), vara valcentral för ITP och TGL, upphandla försäkringsprodukter för premiebestämd ålderspension (ITPK och ITP 1) samt i övrigt administrera försäkringarna. För att kunna sköta dessa arbetsuppgifter måste Collectum samla in personuppgifter om de berörda tjänstemännen såsom

  • personnummer
  • för- och efternamn
  • uppgifter om familjehändelser såsom civilstånd, barn
  • adressuppgifter
  • frisk- och sjukanmälningar
  • anställningsuppgifter
  • anställningshistorik för ITP
  • val av försäkringsbolag.


Collectum kan även ha tillgång till uppgifter som försäkringsbolagen ansvarar för:

  • förmånstagarförordnanden som du kan ha skrivit
  • hälsodeklarationer om du har lämnat sådana.

Varifrån får Collectum uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från din/a arbetsgivare, dig själv, försäkringsbolag och pensionskassor, Försäkringskassan, offentliga register såsom SPAR, folkbokföringen (Skatteverket) och i vissa fall sjukjournaler. Informationen kan vi få via blanketter och brev, filöverföring eller internet.

Till vilka lämnas uppgifterna ut?

Collectum lämnar ut personuppgifterna till berörda försäkringsbolag, pensionskassor samt Svenskt Näringsliv och PTK. Ibland anlitar vi extern hjälp för att sköta våra arbetsuppgifter eller för att göra kundundersökningar. Dessa samarbetspartner måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifterna för att kunna sköta sitt uppdrag.

Hur länge sparas uppgifterna?

För att kunna tillvarata dina rättigheter inom ITP och TGL samt kontrollera att försäkringarna är riktiga måste vi spara vissa personuppgifter i upp till 70 år.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig

I mars varje år skickar Collectum ut ett årsbesked med information om arbetsgivare, lön, pensionsbelopp etc. Ser du att någon uppgift i beskedet är felaktig, vänder du dig i första hand till din arbetsgivare.

En gång om året kan du också på egen begäran få kostnadsfri information om de personuppgifter som finns registrerade hos oss.

Du har också rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade. Din ansökan om information eller rättelse skickar du skriftligt i ett brev. Du är också välkommen att ringa oss om du har frågor.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

PuL ersätts av GDPR

Collectum hanterar idag personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) (se ovan). Från och med den 25 maj 2018 kommer PuL att ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) vilket ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter. Collectum bedriver idag ett förändringsarbete (GDPR-projekt) för att säkerställa att personuppgiftshanteringen kommer att ske i enlighet med GDPR. Senast den 25 maj kommer informationstexten om personuppgiftshanteringen mer utförligt att uppdateras enligt det nya gällande lagkravet.