Så här behandlar vi personuppgifter

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

Collectums behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen*. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Collectum behandlar och lagrar endast personuppgifter inom EU/EES.

Personuppgiftsansvarig

För huvuddelen av Collectums personuppgiftsbehandling är det Collectum som är ansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling. Vissa uppgifter behandlar emellertid Collectum som personuppgiftsbiträde för försäkringsföretagen, som då ansvarar för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen

Collectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna behandlas av Collectum enligt gällande kollektivavtal. Collectums uppdrag går ut på att administrera tjänstepensionen ITP och grupplivförsäkringen TGL. I detta syfte har din arbetsgivare tecknat ett pensioneringsavtal med Collectum. ITP-planen i sin helhet hittar du här.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Collectum är ett företag som ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK med dess största förbund. Collectum har till uppgift att vara knutpunkt för de kollektivavtalade tjänstepensionerna i ITP-planen och för TGL-avtalet. ITP och TGL omfattar bland annat ålderspensionsförsäkring, sjukförsäkring, familjepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som bestämt innehållet i ITP-planen och TGL-avtalet.

I Collectums uppdrag ingår att lämna information om tjänstepensionen ITP och TGL, vara valcentral för ITP och TGL, upphandla försäkringsprodukter för premiebestämd ålderspension (ITPK och ITP 1) samt i övrigt administrera försäkringarna. För att kunna sköta dessa arbetsuppgifter måste Collectum samla in personuppgifter om de berörda tjänstemännen såsom

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • adressuppgifter 
  • uppgifter om familjehändelser såsom civilstånd och barn
  • frisk- och sjukanmälningar
  • anställningsuppgifter
  • arbetsgivare 
  • val av försäkringsbolag.


Collectum har i egenskap av personuppgiftsbiträde till försäkringsföretagen tillgång till uppgifter såsom

  • hälsodeklarationer om du har lämnat sådana
  • förmånstagarförordnanden som du kan ha skrivit.

Varifrån får Collectum uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från dig själv, din/a arbetsgivare, försäkringsföretag och pensionskassor, Försäkringskassan, offentliga register såsom SPAR, folkbokföringen (Skatteverket) och i vissa fall sjukjournaler. Informationen kan vi få via blanketter och brev, filöverföring eller elektroniska tjänster.

När Collectum erhåller personuppgifter direkt från dig har du samtidigt rätt att få ta del av information i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen. Sådan information utgörs av bland annat ändamålet med behandlingen och i förekommande fall, mottagarna eller de kategorier av mottagarna som ska ta del av personuppgifterna. Sådan information lämnas till dig genom detta dokument.

När Collectum erhåller information som inte kommer direkt från dig ska Collectum förse dig med information i enlighet med artikel 14 i dataskyddsförordningen. Sådan information utgörs av bland annat ändamålet med behandlingen och i förekommande fall, mottagarna eller de kategorier av mottagarna som ska ta del av personuppgifterna. Sådan information lämnas till dig genom detta dokument.

Om personuppgifterna ska användas för kommunikation med dig har du rätt att få ta del av detta dokument senast vid tidpunkten för den första kommunikationen. Om personuppgifterna ska lämnas ut till en annan mottagare har du rätt att ta del av detta dokument senast när personuppgifterna lämnas ut för första gången.

Till vilka lämnas uppgifterna ut?

Collectum lämnar ut personuppgifterna till berörda försäkringsföretag, pensionskassor samt Svenskt Näringsliv och PTK. Ibland anlitar vi extern hjälp för att sköta våra arbetsuppgifter eller för att göra kundundersökningar. Dessa samarbetspartner måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifterna för att kunna sköta sitt uppdrag.

Hur länge sparas uppgifterna?

För att kunna tillvarata dina rättigheter inom ITP och TGL samt kontrollera att försäkringarna är riktiga måste vi spara vissa personuppgifter. Personuppgifterna kommer att lagras under en period om högst 70 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Du har även rätt att kostnadsfritt och inom en månad efter det att vi har fått in en sådan begäran från dig, erhålla en kopia av de personuppgifter som är under behandling (rätt till registerutdrag).Ett sådant registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. För eventuella ytterligare kopior utöver den du begär har Collectum rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Collectum skickar även årligen ut så kallade värdebesked (årsbesked) gällande värdet på din ITP- försäkring, detta utan att du behöver ansöka om ett sådant. Värdebeskedet skickas antingen hem till dig eller om du har tillgång till den digitala brevlådan Kivra, kan du själv hämta det där.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det finns vidare en möjlighet att komplettera ofullständiga uppgifter.

Du har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, om du exempelvis bestrider personuppgifternas korrekthet (behandlingen ska begränsas under en tid som ger Collectum möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta). Önskar du att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas behöver du kontakta Collectums Dataskyddsombud, se kontaktuppgifter här nedan.

Har du frågor?

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos Collectum är du välkommen att kontakta oss:

Collectum AB, Dataskyddsombudet, 103 76 Stockholm, e-post dataskyddsombud@collectum.se.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se


* Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För dig som är arbetsgivare, se Collectums svar angående personuppgiftsbiträdesavtal här.

-------

Säker mejlhantering
Läs mer om TLS-kryptering för mejl med personuppgifter.

Adressuppgifter

För personer som är folkbokförda i Sverige gör Collectum endast utskick till adresser som finns registrerade hos Skatteverket. Det innebär att adressuppgifter som inkommit från andra håll, exempelvis via arbetsgivare och/eller en försäkrad tjänsteman, kommer att tas bort från Collectums system och inte längre vara gällande.


Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan däremot anmäla sin adress till Collectum. Adressändringen ska skickas per brev/skriftligen till Collectum och innehålla personuppgifter, ny adress samt underskrift i original.


För information om hur man ändrar en adress alternativt anmäler en tillfällig adress, vänligen kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se.