Internetkontoret för förmedlare

Kundinfo

ITP 1 och ITP 2

Basuppgifter

 • Försäkrads personnummer och namn
 • Arbetsgivarens namn
 • Arbetsgivarens organisationsnummer
 • Aktuellt kostnadsställe
 • Företagsstatus (exempelvis aktiv, konkurs inledd/avslutad)
 • Pensionsålder (individuell eller avtalad, oftast 65 år, i ITP 1-anställning alltid 65 år)
 • ITP-plan (exempelvis ITP 1, ITP 1 Egen regi, ITP 1 Sjö eller ITP 2, ITP 2 Sjö)
 • Status på försäkringen = Försäkrad, Föräldraledig (visas ej för försäkrad inom ITP 1), Tjänstledig (visas som Avslutad 99991231), Avslutad med datum (visas endast om individfullmakt finns och inga aktiva anställningar), Premiebefriad, Frikretsare, Avstående, Undantag, Pensionsavgång med datum (visas endast i ITP 2 och om individfullmakt finns)
 • Alternativ ITP – ja + tidpunkt för val samt inklusive ITPK (om inklusive ITPK är gällande redovisas ingen tidpunkt)/nej (alltid Nej om försäkrad tillhör ITP 1)
 • TGL i Alecta (ja/nej)
 • Pensionsmedförande månadslön – om lönekapning har skett så redovisas en annan lön än aktuell lön i rubriken Lönehistorik (Anges alltid till 0 kr inom ITP 1.)
 • Lönehistorik:
  - ITP 1: Max 12 månader bakåt i tiden (datum anges för gällande från och med samt den anmälda lönen)
  - ITP 2: Historik över de gällande årslönerna på anställningen (normalt max 2 år bakåt samt max 12 årslöner). Om gällande lön är äldre än 2 år visas dock denna lön, men endast denna lön.

Uppgifterna ovan lämnas om giltig fullmakt finns.

Om individfullmakt finns lämnas information om alla aktiva anställningar. Notera att försäkringen inte behöver vara gällande i en aktiv anställning (exempelvis försäkrad som är registrerad med utträde, avstående och undantag). Om individfullmakt finns, men ingen aktiv anställning, lämnas information endast om senast gällande anställning.

Om endast arbetsgivarfullmakt finns registrerad för den försäkrade kan information bara hämtas på aktiv anställning som denna fullmakt är giltig för. (Information om anställningar i fribrev visas inte.)

Individens egna val

(lämnas endast om giltig individfullmakt finns)

ITP 1

ITP 1-val

 • Val = Valda försäkringsbolag inom ITP 1 (aktuella och historiska)
 • Valdatum = Datum valet är giltigt från
 • Premiedragande försäkring – alltid Ja eftersom eventuella retroaktiva premier sätts in på det val som var gällande vid den tidpunkt som den retroaktiva ändringen avser
 • Försäkringsform (trad/fond)
 • Trygg/Fri 
  - Trygg = 50 % av premierna som måste finnas i en traditionell försäkring,
  - Fri = 50 % (eller 25 % och 25 %) som den försäkrade fritt kan välja vilken försäkringsform som ska gälla.
 • Andel – Hur stor andel det valda försäkringsbolaget har av det totala valet
 • Återbetalningsskydd (ja/nej)
 • Familjeskydd (ja/nej – om ja, antal prisbasbelopp och vald utbetalningstid) Observera att valt familjeskydd visas i nuläget inom ITP 1 även om det inte är en premiedragande anställning.

 

Flyttat kapital

(avslutade kapitalflyttar inom ITP 1)

 • Flyttat från (Namnet på det försäkringsbolag flytten skett ifrån)
 • Flyttat till (Namnet på det försäkringsbolag flytten skett till)
 • Trygg/Fri (se förklaring tidigare ovan)
 • ÅS (se förklaring tidigare ovan)
 • Flyttdatum = redovisat valdatum under rubriken ITP-val ovan för mottagande bolag
 • Fråndatum = redovisat valdatum under rubriken ITP-val ovan för avgivande bolag

 

ITP 2

ITPK-val

 • Val = Valda försäkringsbolag inom ITPK (aktuellt val och historiska)
 • Valdatum = Datum valet är giltigt från
 • Premiedragande försäkring – Ja/Nej
 • Försäkringsform (trad/fond)
 • Försäkringsområde (exempelvis ITPK, LP-premier)
 • ITPK Ny (ja/nej – redovisning med anledning av genomförda upphandlingar av försäkringsbolag inom ITP)
 • Återbetalningsskydd (ja/nej)
 • Familjeskydd (ja/nej – om ja, antingen antal prisbasbelopp och vald utbetalningstid för nya familjeskyddet eller endast antal förhöjda prisbasbelopp för gamla familjeskyddet). Familjeskydd redovisas endast som Ja ifall det är premiedragande
 • Flyttat till – Namnet på det försäkringsbolag som flytten skett till. (Det försäkringsbolag som flytten skett till visas även som ett valt försäkringsbolag i vallistan med samma valdatum som det försäkringsbolag flytten skett ifrån.)
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in