Regelverk för fullmakter

Allmänt om fullmakter

1. Informationsfullmakt är en fullmakt som berättigar innehavaren att få viss information från Collectum.

2. Skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt är en fullmakt som berättigar innehavaren att få information om samt vidta vissa åtgärder i försäkringar administrerade av Collectum.

3. Privatperson (försäkrad) och arbetsgivare kan var för sig lämna fullmakt (skötsel-/förmedlings- och/eller informationsfullmakt) till annan. Se mer nedan.

4. En fullmakt ska vara skriftlig, daterad samt egenhändigt undertecknad.

5. Fullmakt i original eller kopia ska inges till Collectum.

6. Av en fullmakt ska alltid framgå om det är en informations- eller skötsel-/förmedlingsfullmakt och att den omfattar tjänstepension (ITP eller därmed jämställd försäkring).

7. En fullmakt ska vara utställd på fullmaktshavaren med tydligt angivande av organisationsnummer. 

8. En fullmakt gäller, om annat inte anges i fullmakten, tills vidare utan tidsbegränsning.

9. En fullmakt kan när som helst återkallas av den som ställt ut den.

10. Det är möjligt att ha en informations- och en skötsel-/förmedlingsfullmakt registrerad och gällande vid en och samma tidpunkt. Se även punkt 31.

11. Collectum har alltid rätt att kontrollera fullmakt hos utställaren vid tveksamheter eller misstanke om att fullmakten används felaktigt eller i strid med utställarens önskemål.

12. En inlämnad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt innebär inte återkallande av en tidigare registrerad informationsfullmakt. En inlämnad informationsfullmakt innebär inte återkallande av en tidigare registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt.

13. Collectum kan i framtiden komma att kräva betalt av försäkringsförmedlaren för att hantera skötselfullmakter/förmedlingsfullmakter och för de åtgärder försäkringsförmedlaren utför.

14. Detta regelverk kan komma att uppdateras varför det åligger den som berörs av regelverket att löpande informera sig om eventuella förändringar, vilka framgår på Collectums hemsida.

15. Collectum förbehåller sig rätt att med omedelbar verkan helt eller för viss försäkringsförmedlare sluta acceptera fullmakter om nyttjandet kan föranleda situationer där den försäkrades rätt uppenbarligen kan äventyras samt om Collectums skötsel av hela ITP-planen kan äventyras.

Särskilt om fullmakt utställd av privatperson (försäkrad)

16. Informationsfullmakt för försäkrad berättigar innehavaren att få viss information om försäkringarna från Collectum.

17. Skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för försäkrad berättigar innehavaren att få information om samt vidta vissa åtgärder, såsom val och flytt av pensionskapital, avseende försäkringar administrerade av Collectum.

18. För försäkrad godkänns endast särskilda fullmaktsmallar av de senaste versionerna, utan otillåtna ändringar, utfärdade av Collectum eller av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm).

19. En inlämnad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för försäkrad innebär alltid återkallande av en tidigare daterad sådan fullmakt.

20. En inlämnad informationsfullmakt för försäkrad innebär alltid återkallande av en tidigare daterad sådan fullmakt.

21. Ett särskilt regelverk gäller för fullmakter utställda till PTK, Min Pension samt andra av Collectum godkända aktörer. Sådana informationsfullmakter för försäkrad gäller tills vidare och parallellt med annan informationsfullmakt. De återkallas i särskild ordning.

22. Den försäkrade kan själv vidta åtgärder gällande försäkringar administrerade av Collectum, trots att det finns en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt.

23. Ett sådant agerande av den försäkrade som nämns i förra punkten innebär inte att en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt återkallas, med mindre än att detta uttryckligen meddelas Collectum. Se punkt 29.

24. Fullmaktsinnehavaren kan förvissa sig om att en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt har registrerats hos Collectum elektroniskt via Collectums internetkontor för kundombud.

25. När en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt registrerats för en försäkrad ska information om ändringar av försäkringen, såsom val- och flyttinformation, meddelas såväl den försäkrade som fullmaktsinnehavaren. Till dess att Collectum har systemstöd för detta kommer utskick endast att ske till den försäkrade.

26. Av Collectum utgivet årligt värdebesked skickas alltid och endast till den försäkrade.

27. Den som innehar skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för försäkrad kan vidta åtgärder gällande försäkringarna manuellt med hjälp av Collectums särskilt framtagna blanketter eller elektroniskt via Collectums internetkontor, när sådan tjänst finns tillgänglig. Sådan elektronisk kommunikation via internetkontoret kommer endast att erbjudas förmedlare och rådgivare som är registrerade hos Finansinspektionen.

28. En återkallelse av fullmakt för försäkrad sker främst på Collectums förtryckta blankett eller genom ingivande av ny fullmakt.

Särskilt om fullmakt utställd av arbetsgivare

29. För arbetsgivare godkänns endast särskilda fullmaktsmallar av de senaste versionerna, utan otillåtna ändringar, utfärdade av Collectum eller av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm). Tidigare utgivna versioner godkänns endast under en övergångsperiod som framgår på Collectums hemsida för försäkringsförmedlare.

30. Det är möjligt för arbetsgivare att ha flera informationsfullmakter registrerade vid ett och samma tillfälle.

31. En inlämnad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för arbetsgivare innebär återkallande av en tidigare daterad sådan fullmakt.

32. Fullmaktsinnehavaren kan förvissa sig om att en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt har registrerats hos Collectum elektroniskt via Collectums internetkontor för kundombud.

33. En återkallelse av fullmakt för arbetsgivare ska vara skriftlig, daterad samt egenhändigt undertecknad av behörig firmatecknare, och det ska tydligt framgå vilken fullmakt eller fullmakter som återkallas.

Fullmaktskollens direktiv och krav gäller för de fullmakter som skickas via Fullmaktskollen.se.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in