Frågor och svar

Tillåter Collectum skötselfullmakter/fömedlingsfullmakter?

Ja, Collectum tillåter skötselfullmakter/förmedlingsfullmakter om fullmaktsmallen som används överensstämmer med Collectums krav. Läs mer här för information om vårt regelverk för fullmakter.

Vilken eller vilka typer av fullmakter måste finnas registrerade för att vi som försäkringsförmedlare ska kunna få göra en försäkringsändring åt den försäkrade?

För att få genomföra val eller flytt av kapital åt den försäkrade krävs att ni som försäkringsförmedlare har en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för den försäkrade hos Collectum.

Hur gör vi som försäkringsförmedlare ett val eller en flytt av kapital för en försäkrad där vi innehar skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt?

Collectum har tagit fram särskilda blanketter vilka ni som försäkringsförmedlare ska använda för val inom ITP 1 eller ITPK och flytt av ITP 1-kapital eller flytt av ITPK-kapital, samt för att avbryta en påbörjad flytt av kapital. Blanketterna hittar du här

Kan vi som försäkringsförmedlare avbryta en inledd flytt av kapital?

Ja, om det finns en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt har ni samma möjligheter att avbryta en flytt av kapital inom ITP 1 eller ITPK som den försäkrade och detta görs via särskild framtagen blankett för försäkringsförmedlare. Det måste dock ske enligt de tidsramar som gäller enligt det ordinarie regelverket för den försäkrade. Blankett hittar ni här.

Kan vi som försäkringsförmedlare även välja återbetalningsskydd och/eller familjeskydd för den försäkrade när vi innehar skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt?

Nej, i dagsläget är det inte möjligt.

Hur ska den försäkrade göra en ändring av sitt återbetalningsskydd och/eller familjeskydd om inte vi som försäkringsförmedlare kan göra det?

Tillägg eller ändringar av återbetalningsskydd och familjeskydd måste tills vidare göras av den försäkrade själv. Det är viktigt att försäkringsförmedlaren är uppmärksam på om den försäkrade har fått ett besked eller en blankett från oss med ett svarsdatum. I så fall bör den försäkrade själv göra sitt val av försäkringsbolag samt val av återbetalningsskydd och/eller familjeskydd inom denna valperiod, eftersom han eller hon då inte behöver fylla i någon hälsodeklaration.
 
Om en försäkringsförmedlare skickar in valblankett före valperiodens slut (dvs. före svarsdatumet) förfaller valperioden och den försäkrade måste då fylla i en hälsodeklaration om han eller hon vill välja till återbetalningsskydd och/eller familjskydd. En alternativ möjlighet för att valperioden inte ska förfalla är att förmedlaren skickar in valblanketten till oss tillsammans med den försäkrades valblankett för återbetalningsskydd och familjeskydd. Vi kan då registrera dem samtidigt. Dessa blanketter finns på vår hemsida där övriga blanketter för er som försäkringsförmedlare återfinns.

Kan den försäkrade själv göra ändringar i sin tjänstepensionsförsäkring när det finns en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt och vad händer i så fall med skötselfullmakten/Förmedlingsfullmakten?

Ja, den försäkrade kan själv göra ändringar när en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt finns registrerad. Om den försäkrade skulle göra egna ändringar i sin tjänstepensionsförsäkring (till exempel ett nytt val eller en flytt av kapital) kommer skötselfullmakten/förmedlingsfullmakten att fortsätta att gälla.

Vad händer om vi som försäkringsförmedlare framöver använder oss av gamla blanketter eller vi förändrar blanketterna på något sätt?

Collectums blanketter avsedda för skötsel inom ITP-planen kan komma att uppdateras fortlöpande. Därför är det viktigt att ni alltid använder er av de senast gällande blanketterna. När blanketterna uppdateras kommer Collectum att informera om detta.

Det är aldrig tillåtet att göra förändringar i Collectums blanketter.

I internetkontoret för försäkringsförmedlare finns tjänsten Fullmaktsinformation där du som försäkringsmedlare kan se status på de fullmakter ni har skickat in till Collectum.

Vilka fullmaktsmallar godkänner Collectum?

Från och med hösten 2018 tar Collectum emot fullmakter från Fullmaktskollen. Från och med den 1 januari 2011 godkänner Collectum endast de senaste versionerna av fullmakter utgivna av Collectum eller Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm). Detta innebär att tidigare utgivna versioner som inkommer registreras som ej godkända och det är därmed inte möjligt att hämta information eller sköta tjänstepensionen. Detta gäller både för fullmakter utfärdade av arbetsgivare och för försäkrade/privatpersoner.

Inga ändringar är tillåtna i Collectums fullmaktsmallar och i Sfms mallar är endast ändringar tillåtna enligt de direktiv som getts av Sfm. Otillåten ändring i fullmaktsmall innebär att fullmakt registreras som ej godkänd.
För mer information om vårt regelverk och våra rutiner för fullmakter, läs mer här.

Kommer det att ske någon återkoppling om fullmakten inte är godkänd?

I internetkontoret för försäkringsförmedlare finns tjänsten Fullmaktsinformation där du som försäkringsförmedlare kan se status på de fullmakter ni har skickat in till Collectum. Sökning kan göras på den försäkrades personnummer, arbetsgivarens organisationsnummer eller på er som försäkringsförmedlare. Vid den senare sökningen är det bara möjligt att visa fullmakter med statusen ej godkänd och ett tidsintervall måste anges. I övriga två fall kan ni även söka på gällande och avslutade fullmakter.

När avregistreras en fullmakt?

En fullmakt för den försäkrade eller en skötselfullmakt för arbetsgivare blir avregistrerad när en ny fullmakt av samma typ inkommer eller om fullmaktsgivaren aktivt återkallar den.

För informationsfullmakter för arbetsgivare finns det ingen begränsning av antalet giltiga fullmakter, utan de gäller till dess att de aktivt återkallas. Skulle en informationsfullmakt vara angiven med ett till och med-datum gäller naturligtvis detta, om inte fullmakten blir återkallad tidigare.

Hur återkallas en fullmakt?

Vi ber er observera att det endast är fullmaktsgivaren (den försäkrade/arbetsgivaren) som kan återkalla en fullmakt – inte fullmaktsinnehavaren (försäkringsförmedlaren).

En försäkrad kan återkalla en fullmakt genom att fylla i en särskilt framtagen blankett som återfinns på Collectums hemsida, och skicka in den till Collectum AB, Fullmakter, 103 76 Stockholm. Om denna inte används ska det av återkallningen tydligt framgå alla nödvändiga uppgifter, såsom vem som återkallar, vilken fullmakt det gäller och från vilken tidpunkt.

För arbetsgivare har Collectum ingen särskild framtagen blankett utan arbetsgivaren får underteckna ett brev där alla nödvändiga uppgifter framgår.

En fullmakt som är skapad genom Fullmaktskollen kan också återkallas via Fullmaktskollen.

Sätter Collectum någon egen tidsgräns för fullmakterna?

En skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt som är Collectums egen eller som är godkänd av Smf gäller alltid tills vidare, oavsett om den gäller för försäkrad eller för arbetsgivare. På Fullmaktskollen går det att tidsbegränsa en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt.

En informationsfullmakt gäller som standard tills vidare, men ett till och med-datum kan anges.

Får vi som försäkringsförmedlare information om en fullmakt har registrerats eller avregistrerats?

I internetkontoret för försäkringsförmedlare finns tjänsten Fullmaktsinformation där du som försäkringsförmedlare kan se status på de fullmakter ni har skickat in till Collectum. Sökning kan göras på den försäkrades personnummer, arbetsgivarens organisationsnummer eller på er som försäkringsförmedlare. Vid den senare sökningen är det bara möjligt att visa fullmakter med statusen ej godkänd och ett tidsintervall måste anges. I övriga två fall kan ni även söka på gällande och avslutade fullmakter.

Till vem skickas de ordinarie utskicken som gäller val och flytt av kapital när en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt finns registrerad?

Den ordinarie informationen om ändringar av försäkringen skickas som vanligt till den försäkrade. Detta gäller även det värdebesked som skickas vid flytt av kapital. Försäkringsförmedlaren kommer att meddelas på annat sätt om dessa ändringar när Collectum har systemstöd för detta.

Kommer det årliga värdebeskedet framöver också att skickas till försäkringsförmedlare som innehar skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt?

Nej, det årliga värdebeskedet skickas bara till den försäkrade.

Är det möjligt för en arbetsgivare att ha flera informationsfullmakter registrerade vid ett och samma tillfälle?

Ja, men vissa tekniska begränsningar finns. För mer information, kontakta Collectums kundservice på 08-508 981 00.

Kostar det något för mig som försäkringsförmedlare att vara registrerad hos Collectum och hämta information och/eller utföra försäkringsändringar?

Collectum tar inte ut några avgifter från försäkringsförmedlare, men kan i framtiden komma att begära betalt av försäkringsförmedlare för att registrera skötselfullmakter/förmedlingsfullmakter.  

Hur registrerar vi våra fullmakter?

Ni skickar in dem via mejl (fullmakter@collectum.se) alternativt via post till Collectum AB, Fullmakter, 103 76 Stockholm.
Fullmakter registreras normalt inom 24 timmar under vardagar.

Varför syns inte fullmakten på Fullmaktskollen när jag mejlat in min fullmakt till Collectum?

Collecum är än så länge enbart mottagare av fullmakter från Fulmaktskollen. Det innebär att vi får fullmaktsinformation från Fullmaktskollen men att vi inte skickar fullmakter som kommit in till oss till Fullmaktskollen. Kontakta Fullmaktskollen om du har frågor.

Vem kontaktar vi om det finns ytterligare frågor?

Collectums kundservice hjälper gärna till med att besvara era frågor via telefon (08-508 981 00).

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in