Utlandstjänstgöring

En tjänsteman som på arbetsgivarens uppdrag arbetar utomlands omfattas av kollektivavtalet om ITP och TGL. Här ser ni särskilda bestämmelser i avtalet som gäller vid utlandstjänstgöring.

Utlandstjänstgöring inom EU och EES

Under två år

Ni behöver inte anmäla utlandstjänstgöringen till oss. För en tjänsteman som är utsänd till ett EU-land, EES-land eller Schweiz gäller svensk socialförsäkring i 24 månader.

Över två år

Gör en anmälan på blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring (1961), som ni hittar i internetkontoret, om dessa kriterier är uppfyllda:

  • Den anställde ska tjänstgöra utomlands i minst två år.
  • Utlandstjänstgöringen innebär att ni inte längre kommer att betala sociala avgifter för den anställde i Sverige.
  • Den anställde omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring innan utlandstjänstgöringen påbörjas.

Utlandstjänstgöring utanför EU och EES

Under ett år

Ni behöver inte anmäla utlandstjänstgöringen till oss. Vi tar däremot gärna emot en adressändring om vi behöver kontakta den anställde under utlandsvistelsen.

Över ett år

Gör en anmälan på blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring (1961), som ni hittar i internetkontoret, om dessa kriterier är uppfyllda:

  • Den anställde ska tjänstgöra utomlands i minst ett år.
  • Utlandstjänstgöringen innebär att ni inte längre kommer att betala sociala avgifter för den anställde i Sverige.
  • Den anställde omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring innan utlandstjänstgöringen påbörjas.

Är den anställde dubbelanställd?

Med dubbelanställning menas att  
  • den anställde har kvar sin anställning i Sverige (tjänstledighet med löfte om återanställning) och
  • samtidigt är anställd av ett utländskt företag.

Om utsändningen är till ett land som saknar avtal om sociala förmåner (alltså inte är ett konventionsland eller ingår i EU/EES) ska ni fortsätta betala till ITP och anmäla den anställde på blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring (1961), som ni hittar i internetkontoret. Finns det avtal om sociala förmåner i arbetslandet (som är ett konventionsland eller ingår i EU/EES) är det frivilligt att upprätthålla ITP under utlandsvistelsen. Om ITP upprätthålls under utlandsvistelsen ska ni även teckna ITP utland.

Är den anställde ännu inte anmäld till ITP?

Om den anställde ännu inte omfattas av ITP-planen kan ni använda blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring (1961), som ni hittar i internetkontoret, även som en anmälan till ITP-planen. 

Obs! Glöm inte att ange om särskilt kostnadsställe ska gälla under utlandstjänstgöringen. Om inget kostnadsställe anges används kostnadsställe 000.

Så här fungerar ITP och TGL vid utlandstjänstgöring

ITP och TGL fortsätter att gälla på samma sätt som vid arbete i Sverige, men med vissa utvidgningar.

Vad gäller vid sjukdom?

Om ni inte betalar sociala avgifter i Sverige för den anställde har han eller hon inte rätt till svensk sjukpenning eller sjukersättning. Ersättning vid långvarig sjukdom betalas då istället ut som en sjukpension från tjänstepensionen ITP.


Ersättning till den anställde, ITP 1 och ITP 2
(pbb = prisbasbelopp)

   

Sjukdag 90-360

Från sjukdag 360

Sjukpension för lönedelar under 8 pbb

90 % av pensionsmedförande lön 80 % av pensionsmedförande lönHögre premie för sjukpension

Så länge utlandstjänstgöringen varar – oavsett i vilket land den anställde arbetar - ska ni betala ett tillägg till den ordinarie sjukpensionspremien enligt nedan

Tilläggspremie för sjukpension, ITP 1 + ITP 2

   

< 7,5 prisbasbelopp

   

> 7,5 prisbasbelopp*

Pensionsland 0,07 % av pensionsmedförande lön 0 %
Nollpensionsland 0,144 % av pensionsmedförande lön 0 %

Med pensionsland menar vi ett land där det finns en socialförsäkring. Med nollpensionsland menar vi ett land som saknar eller har begränsade sociala förmåner.
*Tillägg tas inte ut på lön över 7,5 prisbasbelopp.

Kompensation utland

Det är obligatoriskt att teckna kompensation utland för anställda över 18 år som arbetar

  • utanför EU/EES
  • i ett land som Sverige inte ingått konvention om social trygghet med.


I princip går det alltså inte att teckna kompensation utland inom EU/EES. Men om den anställde arbetar i något av de ”nya” EU-länderna Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Polen, Ungern eller Rumänien kan ni teckna kompensation utland på frivillig basis om ni tycker att socialförsäkringsskyddet i arbetslandet inte är tillräckligt omfattande.  

Ni kan teckna kompensation utland genom oss på Collectum, och då fakturerar vi er. Ni kan också teckna kompensation utland i ett annat försäkringsbolag men då förmedlar inte Collectum premierna, förutom för särskild efterlevandepension som alltid tecknas via Collectum.

Kompensation utland innehåller följande tre delar:

1. Extra ålderspensionsavgift för ITP 1 och ITP 2

Den kompletterande ålderspensionsavgiften är en kompensation för bortfall av svensk allmän pension. Avgiften betalar ni för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat om dessa nivåer:

Åldersintervall      

Premiens storlek
i % av pensions-
medförande lön

18-29 år 9,4 %
30-39 år 11,3 %
40-49 år 13,5 %
50-59 år 16,5 %
60-64 år 18,5 %

  
2. Premiebefrielseförsäkring

Tecknar ni kompensation utland genom Collectum betalar ni också för en premiebefrielseförsäkring. Skulle en anställd med ITP 2 bli långvarigt sjuk (i minst 90 dagar och som minst till 25 procent) betalar ni inte någon extra ålderspensionsavgift för den anställde. Den betalas istället genom premiebefrielseförsäkringen. För anställda med ITP 1 träder premiebefrielseförsäkringen in vid sjukdom som varar mer än 14 dagar, föräldraledighet och vård av barn. För rätt till premiebefrielse vid föräldraledighet måste den försäkrade uppbära svensk föräldrapenning.

ITP 1

ITP 2

0,595 % av premien          0,7 % av premien


3. Särskild efterlevandepension

Efterlevandeskyddet är en riskförsäkring utan sparmoment, som tecknas i Alecta. Premien för ITP 1 och ITP 2 är 0,025 % av lön upp till 40 250 kronor per månad.

När den anställde byter tjänstgöringsland eller kommer tillbaka till Sverige

Om den anställde byter land eller avslutar utlandstjänstgöringen anmäler ni även detta på blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring (1961), som ni hittar i internetkontoret.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in

Ladda ner vår utlandsmatris

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som handhas av Afa Trygghetsförsäkring, fortsätter att gälla även under utlandstjänstgöringen.

Läkekostnadsförsäkring

Tänk på att teckna en läkekostnadsförsäkring för den utsände - från utlandstjänstgöringens första dag.

EES-länder

De länder som hör till EES är Island, Norge och Liechtenstein  

Vilken lön ska anmälas?

Anmäl lön på samma sätt som när den anställde tjänstgör i Sverige. För ITP 2 anmäler ni årslön och för ITP 1 gäller kontant utbetald bruttolön per månad. Är det krångligt att anmäla lön varje månad, kan ni anmäla en preliminär månadslön som vi beräknar premien utifrån. Sedan anmäler ni de faktiskt utbetalda månadslönerna årsvis i efterskott.

Lönetillägg (för ökade levnadsomkostnader etc. i tjänstgöringslandet) ska inte ingå i lönerapporten till oss. 

Samordning av pensionsrätter utanför ITP 2 som tjänats in utomlands kan bli aktuell om pensionsplanen är godkänd av ITP-nämnden. Skicka in en ansökan till oss.