Egen regi

Egen regi innebär att ni som arbetsgivare kan förfoga över hela eller delar av pensionskapitalet för tjänstemännens ålderspension tills det är dags att börja betala ut pensionerna.

Kreditförsäkring

Denna finansieringsmodell kräver att pensionsskulden är kreditförsäkrad i försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

PRI Pensionsgaranti beräknar och betalar ut

PRI Pensionsgaranti beräknar de anställdas pensionsförmåner och arbetsgivarens pensionsskuld. Dessutom sköter PRI Pensionsgaranti pensionsutbetalningarna på uppdrag av arbetsgivaren och tillhandahåller uppgifter för extern och intern redovisning och uppföljning. Mer information hittar ni på PRI Pensionsgarantis hemsida.
En stor del av de tjänster PRI Pensionsgaranti svarar för utför Alecta och Collectum på uppdrag av PRI Pensionsgaranti.

ITP 2: Ni kan ha egen regi för den förmånsbestämda ålderspensionen

För övriga delar i ITP 2 får ni en faktura från oss varje månad. Detta gäller

  • sjukpension
  • familjepension (för den som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp/år)
  • ITPK (premiebestämd ålderspension)

Har ni tecknat TGL i Alecta ingår dessa premier också i fakturan från oss.

ITP 1: Arbetsgivarens alternativ blir valbart

Konstruktionen för egen regi i ITP 1 är något annorlunda än ITP 2. Inom ITP 1 finns bara premiebestämd ålderspension och här blir arbetsgivarens lösning ett valbart alternativ bland de andra upphandlade försäkringsprodukterna.

Mer information hittar ni på PRI Pensionsgarantis hemsida.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret