Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Företagsombildning

För att premierna och pensionerna ska bli korrekt beräknade vid varje tillfälle är det viktigt att våra uppgifter är uppdaterade.

Kontakta oss så snart ert företag genomgår någon av dessa förändringar:

  • Konkurs
  • Likvidation
  • Namnändring eller adressändring
  • Omorganisation där personal byter juridisk person*


Vi behöver också veta om ni upphör som företag.

Kontakta oss via brev där ni beskriver ändringen. Står det * efter den ändring som är aktuell för er ber vi er följa checklistan nedan.

Om ni för över försäkringsändringar via fast förbindelse, kom ihåg att uppdatera förteckningen över de bolag som omfattas. Det gör ni på blanketten Bolagsförteckning - fast förbindelse (bilaga 1).

Checklista

Ni som ska följa checklistan genomgår omorganisation (enligt ovan), köper eller säljer eller bildar dotterbolag. För att vi ska kunna handlägga företagsombildningen så smidigt som möjligt ber vi er kort beskriva förändringen för oss i ett brev.

Där anger ni

  • organisationsnummer för samtliga berörda bolag
  • företagsnamn och företagsadresser för samtliga bolag
  • om inte mottagande bolag har ett pensioneringsavtal fyller det mottagande bolaget i blanketten Ansökan om pensioneringsavtal (1609) och bifogar ett registreringsbevis  
  • kontaktpersoner
  • om ni vill ha era kommande fakturor uppdelade på kostnadsställen eller om ni vill ha en samlingsfaktura.

Information som rör personalen

Vi behöver också veta följande:

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Är ni anslutna till PRI?

Då är det viktigt att ni kontaktar dem också. Deras hemsida är www.pripensionsgaranti.se.

Viktig information

Som arbetsgivare är ni skyldiga att informera tiotaggarna om att de kan återgå till hel ITP när de byter arbetsgivare!

Koncerndirektiv

Ni kan också teckna ett koncerndirektiv med Collectum, där ni anger att Collectum alltid ska registrera fortsatt alternativ ITP vid personalflytt mellan angivna koncernbolag, om inte annat uttryckligen meddelas. Ett sådant direktiv kan inte tecknas retroaktivt. Kontakta kundservice, 08-508 98 100, för mer information om koncerndirektiv.

Val av pensionsplan vid teckning av pensioneringsavtal

Om en nyanslutning görs i samband med ombildningen gör det övertagande bolaget ett val av pensionsplan om de har ett eget tecknat kollektivavtal efter 200809.

Om det görs en nyanslutning enligt paragrafen 28MBL ärver det övertagande bolaget det överlåtande bolagets val av pensionsplan.

Teckning av pensioneringsavtal med MBL-28

Enligt medbestämmandelagen § 28 (MBL 28) gäller att när en verksamhet, eller del av verksamhet, övergår till en ny arbetsgivare så gäller den överlämnande arbetsgivarens kollektivavtal i tillämpliga delar även hos den nya arbetsgivaren. Förutsättningen är att övergången är en sådan som omfattas av § 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS).
 

Om verksamhetsövergången faller under MBL 28, och kollektivavtalet ska övertas, kan ett nytt pensioneringsavtal tecknas från och med det datum verksamhetsövergången ägde rum.

 

Är den nya arbetsgivaren tveksam hur MBL 28 ska tolkas rekommenderas att de söker vägledning hos exempelvis en arbetsrättsjurist.
 

Har den nya arbetsgivaren ett eget tecknat kollektivavtal tecknas inte pensioneringsavtal med MBL 28 som grund. Istället ligger då det egna kollektivavtalet till grund för ett eventuellt tecknande av pensioneringsavtal.