Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Pensionsmedförande lön

Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av punkterna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande och kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

ITP 1

ITP 2 + ITPK

LÖNESLAG

PENSIONSGRUNDANDE?

PENSIONSGRUNDANDE?

Aktietilldelning
Tilldelning som utlöser beskattning vid tilldelningstidpunkten
Nej Nej
Arbetsledartillägg Ja Ja
Avgångsvederlag Nej Nej
Ersättning för beredskapstjänst Ja Ja, om den är schemalagd eller regelbunden. Föregående kalenderårs ersättning läggs på årslönen.
Bilersättning, biltillägg eller liknande
Fast lönetillägg istället för tjänstebil/förmånsbil. Se även reseersättning.
Ja Ja
Bonus
Bonus (ersättning) i någon form på individ-, grupp- eller företagsnivå samt kommunicerad i förväg
Ja alltid. Ja, treårssnitt, se Rörlig lön, exempel 2.
Chefstillägg Ja Ja
Etableringsstöd Nej Nej
Arvode för examensarbete Nej Nej
Fri kost och logi
Värde av förmånen
Nej Ja, enligt Skatteverkets anvisningar.
Föräldralön
Alla former av föräldralön, tillfällig, extra, kompletterande, lokalt eller centralt avtalad
Nej Nej
Ersättning för förslagverksamhet Nej Nej
Gratifikation
Gratifikationen är inte kommunicerad i förväg av arbetsgivaren och ges utöver lön eller arvode. 
Ja Nej
Ersättning för hemresor Nej Nej
Hyresersättningar Nej Nej
Ersättning för jourtid Ja Ja, om den är schemalagd eller regelbunden. Föregående kalenderårs ersättning läggs på lönen.
Löneväxling
Vid löneväxling erbjuder ni en anställd att minska lönen mot en annan förmån. Ska löneväxlingen ge mer pension via Collectum? Då betalar ni en kompletterande premie. Läs mer här.
Inom ITP 1 anmäler ni den faktiskt utbetalade bruttolönen, efter löneväxlingen. Två alternativ finns: 1. Anmäl enbart den reducerade årslönen. 2. Anmäl två årslöneuppgifter, före och efter växlingen. Ålderspension, familjepension och ITPK beräknas på lönen före växlingen. Sjukpensionen beräknas alltid på lönen efter växlingen.
Ersättning för mertid Ja Nej
Optionstilldelning
Tilldelning som utlöser beskattning vid tilldelningstidpunkten.
Nej Nej
Ortstillägg Ja Ja
Produktionspremie Ja Ja, treårssnitt. Se Rörlig lön, exempel 1.
Provision Ja Ja, treårssnitt, Se Rörlig lön, exempel 1.
Reseersättningar
Ersättning oavsett innehåll, skattefria/ skattepliktiga, ex. milersättning för egen bil, tåg- eller flygkostnader.
Nej Nej
Restidsersättning
Tid utanför ordinarie arbetstid som går åt för att resa från ordinarie arbetsplats till annan plats för arbetet.
Ja Ja, föregående kalenderårs utbetalda ersättning läggs på årslönen.
Semesterersättning, semestertillägg och semesterlön Ja, som ersättning/lön vid utbetalningen Ja, som avtalat och beräknat semestertillägg vid löneanmälan av årslön. Oftast genom 12,2 x månadslönen.
Sjuklön, lagstadgad Ja Nej
Sjuklön, utöver den lagstadgade Nej Nej
Skattepliktiga förmåner utöver dem som är specificerade i den här listan
Helt eller delvis annat än kontant lön
Nej Nej
Tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid (ob-tillägg) Ja Ja, föregående års utbetalning läggs på årslönen.
Styrelseersättning Nej Nej
Tantiem Ja Ja, treårssnitt, se Rörlig lön.
Tipspengar
ex för tips vid rekrytering
Ja Nej
Traktamente Nej Nej
Trängselskatt Nej Nej
Uppfinnarersättning Nej Nej
Utlandslönetillägg Nej Nej
Vikariatstillägg Ja Ja
Övertidsersättning Ja Nej

 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.