Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring

När en anställd ska arbeta utomlands, ska ni teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) från utlandstjänstgöringens första dag.

LFU kan också omfatta make, maka, sambo och barn under 21 år om familjen följer med vid utlandstjänstgöringen och om ni och den anställde är överens om detta.

Har ni frågor som rör en enskild anställds försäkring kontaktar ni försäkringsbolaget ni valt att teckna försäkringen i. LFU upphör när den anställde flyttar tillbaka till Sverige.

Vad ingår i försäkringen?

Läkekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård och sjukhusvård samt för behandling, läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.

Tandbehandling

Försäkringen ersätter kostnader för
 • behandling av tandskada genom olycksfall
 • tandsjukdom som kräver kirurgiskt ingrepp
 • tillfällig behandling av akuta besvär – oavsett orsak.

Behandlingskostnader för normal tandvård ersätts inte.

Graviditet och förlossning

Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för löpande kontroller under graviditet och förlossning. 

Rese- och transportkostnader

Den anställde får ersättning för de rese- och transportkostnader som kan uppkomma vid sjukdom eller olycksfall. Även merkostnader sjukdomen eller skadan för med sig ersätts, till exempel
 • hemtransport
 • återresa till stationeringsorten
 • kostnader för kost och logi under resan.
    

Alternativ till LFU-försäkringen

Enligt § 7 i avtalet om social trygghet för tjänsteman vid utlandstjänstgöring kan en arbetsgivare i vissa fall helt eller delvis svara för motsvarande ersättning själv istället för att teckna LFU. Arbetsgivaren ska i sådana fall teckna en kreditförsäkring som garanti för detta åtagande. Kontakta LFU-nämndens kansli för mer information.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Teckna försäkring

LFU-nämnden

LFU-nämnden (Nämnden för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring)

 • behandlar frågor och tolkar villkor som rör läkekostnadsförsäkringen
 • ansvarar för tolkning vid tvister
 • ansvarar för garantiärenden då arbetsgivare försummat att teckna LFU-försäkringen.


LFU-nämnden består av representanter för Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum sköter LFU-nämndens kansli på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.


LFU-nämnden
c/o Collectum AB
Anders Jonasson
103 76 Stockholm

Tel. 08-508 980 00
Fax. 08-508 981 11
Mejl. lfu@collectum.se